Fr Nl 

              PROCES-VERBAAL van de VERGADERING van de BEHEERRAAD van de
                  VRIENDENKRING van het LICHTE VLIEGWEZEN en van de Air OP
                                                          van 16 November 2010
De Beheerraad van de Vriendenkring van het Lichte Vliegwezen en van de Air OP hield zitting op 16 november 2010 om 10.00 u op de Vliegbasis van Bevekom.
Zijn aanwezig:                                Raymond COLLARD Ir., Voorzitter
                                                          Robert BRECX Ir., Ondervoorzitter
                                                          Michel GALANT, Trésorier
                                                          Pierre ROOVERS, Secretaris
                                                          Jacques DUBOIS, Beheerder
                                                          Fernand DAVIN, Beheerder
                                                          Cécile CALLENS, Beheerder
Zijn verontschuldigd:                     Olivier COLMANT Ir.
                                                           Marc HONNAY
De Voorzitter groet de leden van de Raad en opent de zitting om 10.00 u.
Punt 1: Goedkeuring van het P.V. van de vergadering van 21 september 2010
              Het P.V. wordt eenparig goedgekeurd
Punt 2: Goedkeuring van de Dagorde
              De Voorzitter vraagt om een post “Boek van Pierre GILLARD” bij punt “Varia” toe te
              voegen.
Punt 3: Financiële toestand
              Middelen: Gewone rekening: € 1021, spaarrekening: € 6021
              De toestand is gezond
Punt 4: Bijzondere A.V. van 22 november 2010
              a. Ter herinnering: onthaal vanaf 17.00 u.; Vergadering om 17.30 u.

              b. Ingevolge opmerkingen van verschillende leden wordt beslist het voorstel tot
                  verandering van de benaming als volgt te wijzigen: Belgian Defence Rotary Wing,
                  Light Aviation and Air OP Association”,
verkort: “BDRW”.
                  Na deze verbetering dient te worden bijgevoegd: “Vroeger: Vriendenkring van het
                  Lichte Vliegwezen en van de Air OP”
.
Punt 5: Afgelopen en toekomstige culturele activiteiten

             a. Laatste activiteit: Het bezoek van de basiliek en van het Gallo-Romeins Museum van
                 Tongeren (14 deelnemers) en van het fort van Eben-Emael (20 deelnemers) waren
                 geslaagd.  Onze dank aan Jacques DUBOIS voor zijn onberispelijke organisatie.
             b. Toekomstige activiteiten:
                 (1) Bezoeken:
° Te voorzien in April/mei 2011
                                         ° Voorstel: Brussel: Parlement, Museum van de Dynastie of
                                            archeologische site onder het Paleizenplein.
                 (2) Jaarlijkse Algemene Vergadering: Voorstel: 25 maart 2011 om 10.30 u op de Basis
                                            van BEVEKOM. Onthaal vanaf 10.00 u.
                                            Middagmaal op La Chise en in de namiddag bezoek van de Basis.
Punt 6: Internet Site
             ° Marc HONNAY heeft uitstekend werk geleverd.
             ° Een link naar de Site van Pierre GILLARD is te voorzien.
             ° Voor te bereiden teksten: – Korte geschiedenis van het Wapen voor de overgang naar
                                                           Wing Heli (P.ROOVERS)
                                                         – Verslag van het bezoek van 26 oktober 2010
             ° De site zou actief en toegankelijk zo spoedig mogelijk na de A.V. van 22 november 2010
               moeten zijn.

 

 

 

Punt 7: Seper Labora n° 04/2010
              ° Verschijning: half-december 2010
              ° Inhoud: – Woord van de Voorzitter
                                – Verslag van de bijzondere A.V. van 22 november 201
                                – Verslag over het bezoek van 26 oktober 2010
                                – Verslag van het Banket der Oudgedienden
                                – Overledenen : P.BAETEN en R.JACOBS
                                – Oproep lidgeld 2011
                                – Lijst van de leden met betaald lidgeld 2010
                                – Redevoeringen van CO 1 Wing en Voorzitter op het banket der Oudgedienden
                                – Voorstelling van de nieuwe “Pin” van de Vriendenkring
                                – Artikel BSD Aeroclub
                                – Cartoon “Helicopter pilots are different”
              ° Schutblad: Ingevolge de voorstelling van het ontwerp van de Voorzitter, wordt gevraagd:
                                    ° De Lt Avn en de nieuwe vleugels van Defensie toe te voegen, alsook de
                                       nieuwe afkorting “BDRW”.
                                    ° aan Michel GALANT contact op te nemen met een vakpersoon die een
                                       definitief ontwerp voor de bijzondere A.V.van 22 november 2010 zou      
                                       verwezenlijken.
Punt 8: Noodzakelijkheid van een Hoofdredacteur van Semper Labora.

             ° Het zou wenselijk zijn een hoofdredacteur voor ons bulletin aan te stellen.  Hij zou belast
                zijn met het verzamelen en de opmaak van de artikelen en de lay-out zodanig dat de  
                tussenkomst van de 1 Wing beperkt blijft tot het drukken en verzenden van het blad.
             ° Een oproep zal gedaan worden tijdens de volgende A.V. en via S.L.
Punt 9: Varia
             a. Folder van
de Vereniging: Zal ontworpen worden na het starten vaan onze Internet Site.
             b.Traditiezaal: Christian de RAIKEM heeft reeds een eerste contactname met Beheerder
                                       van het Museum van BEVEKOM gehad.
             c. Boek van Pierre GILLARD: Pierre GILLARD zou zijn boek over de 
                 geschiedenis van het Lichte Vliegwezen in juni 2011 in Bevekom komen voorstellen.
                 Aan Comd 1 Wing wordt gevraagd de mogelijkheid tot het organiseren van een dag van 
                 de oudgedienden voor deze gelegenheid te willen onderzoeken.
                 P.ROOVERS zal aan Pierre GILLARD vragen of het hem mogelijk zou zijn deze
                 voorstelling uit te stellen tot het banket van de Oudgedienden in september 2011.
             d. Alarmnet
                 ° Voor de leden die over E-mail beschikken volstaat het Comd 1 Wing te verwittigen.
                 ° Voor de andere leden zal Jacques DUBOIS een telefoonalarmnet bestuderen.

Volgende vergadering van de Beheerraad: Op dinsdag 18 januari 2011 om 10.00 u in het
                                                                         Museum van de Basis van Bekekom.

De dagorde zijnde afgewerkt en bij uitblijven van verdere vragen, dankt de Voorzitter de aanwezige Raadsleden en sluit de zitting om 12.20 U.

     De Secretaris,                                                                                    De Voorzitter,


     P.ROOVERS                                                                                     R.COLLARD Ir.

 

 

 

PROCES-VERBAL de la REUNION du CONSEIL d'ADMINISTRATION de l'AMICALE de

                         l'AVIATION LEGERE et des Air OP du 16 NOVEMBRE 2010
            PROCES-VERBAAL van de VERGADERING van de BEHEERRAAD van de VRIENDENKRING van het LICHTE VLIEGWEZEN en de Air OP op 16 NOVEMBER 2010
Le Conseil d'Administration de l'Amicale de l'Aviation Légère et des Air OP s'est réuni ce 16 novembre 2010 à 10.00 hr à la Base Aérienne de BEAUVECHAIN.
Etaient présents:          Raymond COLLARD, Ir.,Président
                                       Robert BRECX,Ir., Vice-Président
                                       Michel GALANT, Trésorier
                                       Pierre ROOVERS, Secrétaire                                        
                                       Jacques DUBOIS, Administrateur
                                       Fernand DAVIN, Administrateur
                                       Cécile CALLENS, Administrateur
Etaient excusés:           Olivier COLMANT, Ir.
                                       Marc HONNAY
Le Président salue les membres du Conseil et ouvre la séance à 10.00 hr.
Point 1: Approbation du PV de la réunion du 21 septembre 2010

              Le P.V. est approuvé à l'unanimité.

Point 2: Approbation de l'Ordre du Jour

              Le Président demande d'ajouter un posteLivre de Pierre GILLARD” au point “Divers”

Point 3: Situation financière

               Moyens : Compte courant: € 1021, compte d'épargne: € 6021           

               Situation saine

Point 4: A.G. extraordinaire du 22 novembre 2010

              a.Rappel: Acceuil à partir de 17.00 hr; assemblée à 17.30 hr

              b.Suite aux remarques de plusieurs membres, il est décidé de modifier la proposition de  
                 changement d'appellation en “Belgian Defence Rotary Wing, Light Aviation and Air OP
                 Association”,
en abrégé “BDRW”.
                 Après cette correction, il y aura lieu d'ajouter la mention Anciennement: Amicale de
                 l'Aviation Légère et des Air OP”.

Point 5: Activités culturelles passées et à venir
              a. Dernière activité: La visite de la basilique et du musée Gallo-Romain de Tongres (14
                  participants) et du Fort d'Eben-Emael (20 participants) ont été un succès. Merci à
                  Jacques DUBOIS pour son excellente organisation.
              b. Activités futures:
                  (1) Visites:
° à prévoir en Avril/Mei 2011
                                    ° Proposition Bruxelles: Parlement, Musée de la Dynastie ou fouilles archéo-
                                       logiques sous la place des Palais.
                  (2) A.G. annuelle: Proposition: 25 mars 2011 à 10.30 hr à la Base de Beauvechain avec
                                                 Accueil à partir de 10.00 hr.
                                                 Repas de midi à La Chise et après-midi visite du musée de la Base.
Point 6: Site Internet
              ° Marc HONNAY a fait un excellent travail.
              ° Il faudra créer un lien avec le site de Pierre GILLARD
              ° Textes à préparer: – Historique de l'Arme avant le passage au Wing Héli (P.ROOVERS)
                                              – Rapport de la visite du 26 octobre 2010
              ° Le site devra être actif et accessible aux membres le plus tôt possible après l'AG du 22
                 novembre 2010.

 

 

 

Point 7: Semper Labora n° 4/2010
              ° Parution: mi-décembre 2010
              ° Contenu: – Mot du Président
                                  – Rapport de l'A.G. extraordinaire du 22 novembre 2010
                                  – Rapport de la visite du 26 octobre 2010
                                  – Rapport du banquet des Anciens
                                  Défunts : R.JACOBS et P.BAETEN
                                  – Appel ds cotisations 2011
                                  Liste des membres en ordre de cotisation 2010
                                  Copie des discours du CO Wing et du Président au Banquet des Anciens
                                  Présentation du nouveau “pin” de l'Amicale
                                  Article de l'Aéro-club FBA
                                  – “Helicopter pilots are different”.
              ° Page de couverture:
                 Suite à la présentation du projet par le Président, il est  demandé:
                 ° d'ajouter les ailes Lt Avn et les nouvelles ailes Defense ainsi que la nouvelle
                      abréviation de l'associationBDRW”.
                 ° à Michel GALANT de contacter une personne qui puisse réaliser une maquettte
                     définitive qui sera présentée à l'A.G. extraordinaire du 22 novembre 2010.
Point 8: Opportunité d'un Rédacteur en Chef de Semper Labora
              ° Il serait souhaitable d'avoir un Rédac'chef pour notre bulletin. Il serait chargé de toutes
                 les activités de collecte des articles, de mise en page et de Lay-out, le rôle du 1 Wing se
                 limitant alors à l'impression et à l'expédition.
              ° Un appel sera lancé via S.L. et lors de la prochaine A.G.
Point 9: Divers
              a. Folder de présentation de l'Amicale: sera mis au point après le démarrage de notre
                  site internet.
              b. Salle de traditions: Christian de RAIKEM  a pris un contact préalable avec le directeur
                  du Musée de BEAUVECHAIN.
              c. Livre de Pierre GILLARD: Pierre GILLARD propose de lancer son livre historique
                  sur l'Aviation Légère au cours d'une présentation à EBBE en juin prochain. Comd 1

                  Wing étudiera les possibilités d'organiser une journée des anciens à cette occasion.
                  Voir avec Pierre GILLARD s'il serait éventuellement posible d'organiser cet évènement
                   conjoitement avec le banquet annuel des anciens en Septembre 2011 (P.ROOVERS).
             d. Réseau d'alerte:
                 °
Membres contactables par E-mail: avertir Comd 1  Wing
                 ° Pour les autres membres, Jacques DUBOIS  étudiera un réseau de transmissions par
                    téléphone.

Prochaine réunion du C.A.: Le mardi 18 janvier 2011 à 10.00 hr au Musée de la Base de
                                                 Beauvechain.

L'ordre du jour étant épuisé et, en l'absence d'autre questions, le Président remercie les membres présens et lève la séance à 12.20 hr.

     Le Secrétaire,                                                                                              Le Président,

     P.ROOVERS                                                                                            R.COLLARD, Ir.

 

 

 

 Site web créé avec Lauyan TOWebDernière mise à jour : jeudi 30 avril 2015