Fr Nl 

                                  Belgian Defence Rotary Wing, Light Aviation and  Air O.P. Association
                                    Voorheen “ Vriendenkring van het Licht Vliegwezen en van de Air O.P.”

                                                                                  1000 Brussel
                                                                  Ondernemingsnummer 450 427 319

                                                                            NIEUWE STATUTEN
De buitengewone algemene vergadering van 22 november 2010 heeft de statuten die gepubliceerd waren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 22 november 2010 gewijzigd.

Titel 1 -  Oprichting, benaming en maatschappelijke zetel

Artikel 1. De vereniging, op 28 september1990 voor onbepaalde duur opgericht, heeft als benaming “Belgian Defense Rotary Wing, Light Aviation and Air O.P. Association”, voorheen “ Vriendenkring van het Licht Vliegwezen en van de Air O.P.”.
De maatschappelijke zetel bevindt zich in het gerechtelijk arrondissement Brussel en is gevestigd in de Montoyerstaat, 1, bus 30 te 1000 Brussel.
De vereniging wordt overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van  2 mei 2002 de huidige onderhavige statuten en een door de raad van beheer opgemaakt reglement van inwendige orde beheerd.

Titel - Doel van de vereniging
Artikel 2. De vereniging heeft tot doel:
a) De nagedachtenis in ere te houden van de kameraden overleden in bevolen dienst;
b) De tradities te doen voortleven en bij te dragen tot het handhaven van de eer, het prestige en de belangen van de
      Air O.P., van het Licht Vliegwezen, van de Wing Heli en van de opeenvolgende eenheden die hun tradities geheel of 
      gedeeltelijk zullen overgenomen hebben;
c) Bij te dragen tot de morele steun en de onderlinge hulp tussen de leden;
d) De banden van kameraadschap te behouden en uit te breiden en evenals iedere initiatief welke de samenhorigheid 
      met het personeel in actieve dienst verstevingen, te ondersteunen en aan te moedigen.

Titel 3 - Leden

Artikel 3. Het aantal leden is onbeperkt, maar met een minimum van drie.  De vereniging bestaat uit:
a) De stichtende leden: De Heren Bastijns Marcel, Baudot Gustave, Bogaerts Jacques, de Raikem Maurice, Istasse
      Robert, Lecomte Hector, Matthys Gilbert, Pattyn André en Verdeyen Wim.
b) Effectieve leden: de militairen die behoord hebben of behoren tot de eenheden van de Air O.P., van het Licht 
      Vliegwezen, van de Wing Heli en verwant met deze laatste of behoren tot de opeenvolgende eenheden die hun
      tradities geheel of gedeeltelijk zullen overgenomen hebben. 
c)  Sympathiserende leden: fysische of rechtspersonen die wensen de vereniging te steunen, de overlevende echtgenoot 
      van een effectief lid,die een aanvraag indienen.
d)  Ereleden: elke Belgische of buitenlandse personaliteit die bevoorrechte betrekkingen zou onderhouden met de
        vereniging. Deze titel wordt door de raad van bestuur toegekend.

Artikel 4. De hoedaningheid van lid wordt verloren:
a) Door ontslag per brief aan de voorzitter van de raad van bestuur gericht;
b) Door beslissing van de algemene vergadering comform artikel 12 van de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de
      wet van 2 mei 2002 indien het lid zijn bijdrage voor het afgelopen jaar niet heeft betaald op 31 december en na twee
      herhaalde herinneringen.

Titel 4 - Algemene vergadering

Artikel 5. De algemene vergadering beschikt over de ruimste bevoegdheden binnen de grenzen van de statuten en van
de wet. Ze bestaat uit het geheel der leden die hun lidgeld betaald hebben.

Artikel 6. Haar besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, behalve in de gevallen waarin de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 of de statuten anders bepalen.

Artikel 7. De statutaire algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden, vóór 30 juni die volgt op de afsluiting van het afgelopen jaar. Ze wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen per brief, minsten veertien dagen voorafgaandelijk, en met vermelding van plaats, datum, uur en dagorde.


Artikel 8. De door de raad van bestuur opgemaakte dagorde van de  statutaire algemene vergadering, zal tenminste de  volgende punten omvatten:
a) goedkeuring van het proces-verbaal  van de algemene vergadering;
b) het verslag van de raad van bestuur;
c) goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
d) het verslag van de rekeningencommisaris;
e) kwijting van de bestuurders en van de commissaris;
f) in voorkomend geval, de statutaire verkiezingen.

Behalve voor wat voorzien is door artikel 8 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, kan de vergadering geldig beraadslagen over punten die niet op de dagorde staan.

Artikel 9. Een buitengewone algemene vergadering kan op elk ogenblik worden samengeroepen door beslissing van de raad van bestuur, of op vraag van minstens een vijfde van de leden van de algemene vergadering.  Elke vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats die op de oproeping vermeld staan.  Deze laatste moet ook de dagorde vermelden behoudens wat voorzien is door alinea van artikel 8 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.           

Artikel 10. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij afwezigheid door de ondervoorzitter of door de oudste bestuurder.

Titel 5 - De raad van bestuur

Artikel 11. De vereniging wordt beheerd en bestuurd door een raad van bestuur die uit minstens vier leden bestaat en is samengesteld uit één bestuurder van rechtswege, de Commandant van de 1 Wing of zijn vertegenwordiger, en bestuurders door de algemenen vergadering voor drie jaar verkozen.  De beheerders oefenen hun gezag collegiaal uit.

Artikel 12. De raad van bestuur kiest intern een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een schatbewaarder.
De voorzitter is met name belast met het samenroepen en het voorzitten van de raad van bestuur.
De ondervoorzitter heeft de bevoegdheden van de voorzitter, mocht deze verhinderd zijn.
De secretaris is met name belast om in samenspraak met de voorzitter, de agenda en de processen-verbaal van de vergaderingen op te stellen, hij waakt over het bewaren van de documenten en verzorgt de briefwisseling.  Hij houdt de ledenregister bij, en hij legt bij de griffie van de Rechtbank van Koophanel te Brussel de wijzigingen aan de statuten alsook de jaarlijkse rekeningen en de lijst van de leden neer.
De schatbewaarder is met name belast met het bijhouden van de rekeningen en de belastingsaangifte. Hij mag zich laten bijstaan door een boekhoudkundig expert.

Titel 6 - Financiën van de vereniging

Artikel 13. Het bedrag van het lidgeld wordt op voorstel van de raad van bestuur door de algemenen vergadering bepaald.  Het zal nooit de 50 EUR geïndexeerd  te boven gaan. (199.92 basis 1981)

Artikel  14.  Het maatschappelijk boekjaar valt samen met het kalenderjaar en de boekhouding wordt op 31 december
afgesloten.  De rekeningencommissaris legt zijn verslag aan de algemene vergadering voor.  Zijn mandaat is onbezoldigd.

Titel 7 - Wijzigingen aan de statuten, ontbinding

Artikel  15.  De na te leven regels om de statuten of het maatschappelijk doel te wijzigen, om tot de vrijwillige ontbinding van de vereniging over te gaan, worden bepaald door artikels 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.Site web créé avec Lauyan TOWebDernière mise à jour : jeudi 30 avril 2015