Fr Nl 

                Belgian Defence Rotary Wing, Lt Avn and Air O.P. Association
                          GEWONE ALGEMENE VERGADERING 2012

De Belgian Defence Rotary Wing, Light Aviation and Air O.P. Association hield haar Gewone Algemene Vergadering 2012 op 09 maart 2012 om 11.00 hr onder voorzitterschap van Raymond COLLARD, Ir. op de Vliegbasis van Bevekom.
De Voorzitter opent de zitting om 11.00 u en groet de leden van de Vergadering.
Aanwezige leden:                        27
Vertegenwoordigde leden:        32
Totaal aantal geldige stemmen: 59

De Voorzitter dankt de aanwezige en vertegewoordigde leden en roep de namen op van de in het afgelopen jaar overleden kameraden: Léon FOURRE, Marcel FEYS, Pierre DEMOULIN, Jean MASSART en Claude CLAES. Een minuut stilte wordt te hunner eer gehouden.

Punt 1: Goedkeuring van het P.V. van de Algemene Vergadering van 25 maart 2011
              Het P.V. wordt eenparig goed gekeurd.
Punt 2: Goedkeuring van de Dagorde 
              De Dagorde wordt eenparig goedgekeurd.
Punt 3: Verslag van de Beheerraad voor het werkjaar 2011
              a. Samenstelling en mandaten: De Beheerraad telt 10 leden: Raymond COLLARD Ir., 
                  (Voorzitter),  Robert BRECX, Ir, (Ondervoorzitter),  Olivier COLMANT,Ir,  Danny
                  VANDENBERK, (Vertegenwoordiger van de Base CO),  Michel GALANT, (Schat-
                  bewaarder),  Pierre ROOVERS, (Secretaris), Jacques DUBOIS, (Externe Relaties), 
                  Marc HONNAY, (Schatbewaarder a.i. en Webmaster),  Fernand DAVIN, (Conservator 
                  van het museum),  Cecile CALLENS, (Hulpconservator).
                  De vereniging telt +/- 200 leden.
              b. Activiteiten 2011:
                  ° Vergaderingen van de Beheerraad: 6 ( 18/01, 22/02, 24/05, 13/09, 25/10, 20/12).
                  ° Coordinatie met 1 WHC: De Beheerraad, onze Voorzitter en enkele leden van 1WHC
                    vergaderden om de coordinatie van hun activiteiten te bespreken.
                  ° Coordinatie met 1 WING: Onze Voorzitter en de Nieuwe Base CO kwamen samen
                    om de modaliteiten van het peterschap over de Vereniging te bepalen. LCL Danny
                    VANDENBERK werd aangeduid als vertegewoordiger van de Base CO in de schoot
                    van de Beheerraad (Lid van rechtswege).
                  ° Algemene Vergadering 2011: werd op 25 maart 2011 te Bevekom gehouden.
                  ° Culturele activiteiten: - Een lenteuitstap met bezoek van het Belle-Vue museum en 
                                                              de archeologische site van Coudenberg (13 deelnemers).
                                                         

  • Een herfstuitstap met bezoek aan de Citadel van Dinant en
                                                              aan het Spitfire museum op de vliegbasis van Florennes.
                                                         
  • Banket van de Oudgedienden op 23 september te Bevekom
                                                              gehouden.
                                                              Dient opgemerkt dat in een nabije toekomst het Banket
                                                              alleen door de Verniging ingericht worden zal. Aangeraden
                                                              wordt lid te worden om er verder deel aan te kunnen nemen.
                  ° Vaderlandslievende activiteien:
                                                         
  • 11 mei: Deelname aan de herdenkingsplechtigheid aan de
                                                              brug van Vroenhoven.
                                                         
  • 15 okt: Deelname met bloemenneerlegging en wimpel aan
                                                              de Remembrance Day.
                                                         
  • 01 nov: Huldebetoon op het kerkhof van Brussel.                                                         
  • 05 dec: Deelame aan de mis ter ere van O.L.V. Van Loretto.
                  ° Verwezenlijkingen: - 4 nummers van Semper Labora opgemaakt door onze redactrice
                                                          Marie-Christine LEPEZ. Ze wordt hiervoor bedankt.
                                                     
  • Opmaak en bijhouden van onze nieuwe internet site door onze
                                                        webmaster Marc HONNAY.
                                                     
  • Aankoop van wenskaarten met het kenteken van de Vereniging.                                                     
  • Verhuis van ons Patrimonium en opstarten van het toekomstig
                                                          Lt Avn Museum in Bevekom, dankzij de toewijding van
                                                          Fernand DAVIN en Cevcile CALLENS.
Punt 5: Financiën
              a. Goedkeuring van de boekhouding 2011: De schatbewaarder geeft uitleg over het bilan
                  en de boekhouding van het werkjaar 2011. De Vergadering keurt zijn beheer goed.
              b. Bekrachtiging van het verslag van de toezichthouder: De Vergadering keurt het
                  verslag van de toezichthouder van de boekhouding goed.
              c. Bevestiging van ontlasting aan de Schatbewaarder en aan Beheerders: Steunend op
                  het verslag van de toezichthouder verleent de Vergadering de Schatbewaarder en de
                  Beheerders ontlasting voor het werkjaar 2011.
              d. Goedkeuring van de begroring 2012: De Vergadering keurt de door de Schatbe-
                  waarder opgestelde begroting 2012 goed.
              e. Lidgeld 2012: Rekening houdend met de vooruitzichten inzake de werken aan het
                  museum beslist de Vergadering het jaarlijks lidgeld voor het werkjaar 2013 naar € 12,00
                  op te slaan en de uiterste datum van betaling op 31 maart te bepalen.
              f. Aanduiding van toezichters op de boekhouding voor het werkjaar 2012: De
                Vergadering aanvaard de Heren Fernand LEBACQ en Albert PYNAERT als
                toezichthouders op de boekhouding voor het werkjaar 2012.
Punt 6: Toekomstige activiteiten:
              a. Culturele activiteit 1e Semester: Een uitstap naar de “Sea Front” en de Marinebasis
                  van Zeebrugge is op 09 mei gepland.
              b. Banket der Oudgedienden: zal te Bevekom op vrijdag 28 september plaats grijpen.
              c. Plechtigheden: ° 11 mei: Herdenkingsdag te Vroenhoven.
                                            ° ? oktober: Remembrance Day van de in bevolen luchtdienst
                                                                overleden vliegers.
                                            ° 01 november: Plechtigheid aan het LuM monument op het Kerkhof
                                                                      van Brussel.
                                            ° ? nov/dec: Basiliek van Koekelberge: Mis OLV van Loretto.
Punt 7: Verkiezing van Beheerders
              ° De mandaten van vijf beheerders vervallen , te weten: Raymond COLLARD, Michel
                GALANT, Pierre ROOVERS, Jacques DUBOIS en Fernand DAVIN.
              ° COLLARD, GALANT, DUBOIS en DAVIN stellen zich opnieuw als candidaten                   
                Ze worden alle vier door de voltallige Vergadering herkozen.
              ° Uitzonderlijk stelt ROOVERS zich voor een termijn van één jaar als candidaat op. Hij
                wordt voor de duur van één jaar door de voltallige Vergadering verkozen.
              ° Patrick MATHIEU stelt zich als nieuw candidaat op.  Hij wordt aanvaard voor een
                mandaat van drie jaar.
              ° Als vertegenwoordiger van de Base CO wordt Danny VANDERBERK aanvaard als
                beheerder van rechtswege voor de duur van zijn functie.
Punt 8: Varia
              ° De Vergadering dankt Cdt Pierre LABOULLE et CPC Claudette PRENTEN van 1 Wing
                voor hun deskundige hulp aan onze Vereniging.
              ° De Vergadering dankt eveneens Cecile CALLENS voor haar grenzeloze toewijding bij
                het inrichten van ons museum.
              ° De Voorzitter doet dringend beroep op vrijwilligers om bij het inrichten en het beheer van
                het museum te helpen.
              ° De Voorzitter doet eveneens beroep op een vrijwilliger om de functie van hoofdredacteur
                  van ons bulletijn Semper Labora waar te nemen.

De dagorde zijnde behandeld, en bij gebrek aan verdere vragen of opmerkingen geeft de Voorzitter het woord aan Kolonel Vl. DUMOULIN voor het voorstellen en de overgave van de schenking van Generaal Vl. DESMET, oud-bevelhebber van de 6e Smaldeel tussen 1917 en 1919.
De Voorzitter dankt de kleinzoon van de Generaal, de Heer Michel LOUIS en zijn gezin voor hun vrijgevigheid.
Het is wenselijk dat een fonds ingericht wordt ter beheer en bewaring van deze kostbare herin-neringen aan ons verleden.

Vervolgens dankt de Voorzitter de leden van de Vergadering en sluit de zitting om 12.3O u.


                    De Secretaris,                                                    De Voorzitter,


                    P.ROOVERS                                                  R.COLLARD, Ir
     
             Site web créé avec Lauyan TOWebDernière mise à jour : jeudi 30 avril 2015